Geluidbeheersplan waarborgt onvoldoende geluidsbelasting van bedrijventerrein

Bekijk het overzicht

De gemeente Tilburg heeft bij het plan voor het bedrijventerrein Vossenberg West II een geluidbeheersplan opgesteld. In het geluidbeheersplan is voor elke kavel vastgesteld hoevel dB(A)/m2 er geproduceerd mag worden. Zolang een bedrijf minder geluid produceerdtdan dit geluidsbudget, zal het geluidsniveau bij de woningen in de omgeving van het bedrijventerrein aanvaardbaar blijven. Dit geluidbeheersplan is echter niet voldoende gekoppeld aan het bestemmingsplan. En daardoor kan het voorkomen dat bedrijven die meer geluid maken zich er toch kunnen vestigen. De RvS stelt daarom dat bij de akoestische onderbouwing uitgegaan had moeten worden van een situatie die representatief kan worden geacht voor de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan.

Welk geluidsniveau bij de woningen toelaatbaar geacht kan worden valt ook te betwisten. In de akoestische onderbouwing is uitgegaan van een ´woonwijk in de stad´. Volgens het deskundigenbericht (van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening) laat de woonomgeving zich beter karakteriseren als ‘rustige woonwijk, weinig verkeer’. Daarnaast merkt de deskundige op dat de raad geen onderzoek heeft uitgevoerd naar het ter plaatse heersende referentieniveau om het gehanteerde omgevingstype te onderbouwen.

(Het geluidbeheersplan zoals het hier beoogd was lijkt op de systematiek die gebruikt wordt bij gezoneerde industrieterreinen. Op zich is daarmee de geluidsemissie van het hele bedrijventerrein op een goede manier te waarborgen. Maar, zoals uit deze uitspraak blijkt, is een goede verankering in het bestemmingsplan noodzaak.)

(LJN: BO8321, Raad van State , 200905366/1/R3, 22 december 2010)