Verkeer (weg- en spoorwegverkeer)

Bij het opstellen van een bestemmingplan kan een akoestisch onderzoek verkeerslawaai nodig zijn. Er wordt dan onderzocht of de geluidsbelasting op een nieuwe woning (of bijvoorbeeld een school, ziekenhuis of kinderdagverblijf) laag genoeg is om te kunnen spreken van een goede ruimtelijke ordening. Het onderzoek heeft veelal betrekking op het onderzoeken van de geluidsbelasting van wegen of spoorwegen.

Direct een prijsindicatie Referenties

Waarom een akoestisch onderzoek?

Als het bestemmingplan een nieuwe woning of een andere geluidsgevoelige bestemming mogelijk maakt, moet worden aangetoond dat de geluidsbelasting op de gevel door wegverkeerslawaai en/of spoorwegverkeerslawaai voldoet aan de eisen uit de Wet geluidhinder en gemeentelijk geluidbeleid. Dat kan met een akoestisch onderzoek.

Wat kunnen wij voor u doen?

Als het geluidsaspect in een vroeg stadium van de planvorming aandacht krijgt, biedt dat kansen bij de verdere uitwerking van het plan. Wij kunnen eventuele knelpunten inzichtelijk maken en de plannen kunnen zo nodig nog aangepast worden. Zo kan ook op een geluidbelaste locatie een prettig woon- en leefklimaat gerealiseerd worden.

Is er al een concreet plan, dan kunnen wij met specialistische software de geluidsbelasting op de gevels van uw plan berekenen en toetsen aan de geldende normstelling. Als blijkt dat normstelling wordt overschreden, dan denken wij met u mee hoe u uw de plannen toch mogelijk kunt maken binnen de randvoorwaarden die gelden voor geluid.

Onze projecten:

Filter op