Activiteitenbesluit onvoldoende onderbouwing goede ruimtelijke ordening

Bekijk het overzicht

De gemeente Barendrecht heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in de bestemming “Bedrijf- Brandweerkazerne”. De afstand tussen de bestemming en de dichtstbijzijnde woning bedraagt 9 meter. De afstand tussen de bestemming en de woningen is daarmee kleiner dan de richtafstand die is opgenomen in de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering”, ook wanneer sprake is van gemengd gebied.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de brandweerkazerne aan de geluidsnormen van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) kan voldoen. Daarbij is, conform artikel 2.22 van het Activiteitenbesluit, het maximaal geluidsniveau als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van brandbestrijding buiten beschouwing gelaten. Voor de gemeente is dit voldoende onderbouwing voor het afwijken van de richtafstand uit de VNG-brochure, ook omdat uit een locatieonderzoek de gekozen locatie als meest geschikt naar voren komt.

De Raad van State oordeelt anders en stelt dat, ondanks artikel 2.22 van het Activiteitenbesluit, het geluid van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van brandbestrijding wel betrokken moet worden bij de bestemmingsplanprocedure. Verder blijkt dat de gevolgen voor het woon- en leefklimaat niet als beoordelingscriterium is gehanteerd in het locatieonderzoek. De Raad van State oordeelt daarom dat het bestreden besluit niet berust op een deugdelijke motivering.

(LJN: BQ7435, Raad van State , 201100922/1/R1 en 201100922/2/R1, 1 juni 2011)

Naschrift door Sain milieuadvies: Vergelijk deze uitspraak met de jurisprudentie met betrekking tot het stemgeluid van spelende kinderen bij bijvoorbeeld schoolpleinen. Ook het stemgeluid van de kinderen wordt buiten beschouwing gelaten in het Activiteitenbesluit. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen niet buiten zouden kunnen spelen. Het stemgeluidgeluid van spelende kinderen kan in bepaalde situaties echter wel hinder veroorzaken. Daarom moet hier juist bij ruimtelijke ordening aandacht aan besteed worden.