Overslag is geen laden en lossen

Bekijk het overzicht

Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn de normen voor de maximaal toegestane geluidbelasting niet van toepassing op het laden en lossen in de dagperiode. De vraag is wat onder laden en lossen moet worden verstaan.

In een uitspraak van 7 mei 2003 heeft de Raad van State overwogen dat onder laden- en lossen niet valt het op- en overslaan van goederen in een container binnen de inrichting voordat de in een container gestorte goederen per vrachtwagen worden afgevoerd. Hoewel deze uitspraak betrekking had op laad- en losactiviteiten als bedoeld in het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, kan hieruit worden afgeleid dat het overhevelen van metaal vanuit een reeds geloste container naar een andere plaats binnen de inrichting dan wel het op andere wijze verplaatsen van metaal binnen de inrichting evenmin kan worden aangemerkt als een laden en lossen.

uitspraak 201402578/1/A4 van 12 november 2014