Beschikbaar stellen akoestisch relevante invoergegevens

Bekijk het overzicht

Er is diverse jurisprudentie waaruit blijkt dat in verband met de controleerbaarheid en reproduceerbaarheid van een akoestisch onderzoek het bevoegd gezag proactief de aan een akoestisch onderzoek ten grondslag gelegde invoergegevens beschikbaar dient te stellen. Deze invoergegevens moeten worden verstrekt als bijlage bij het geluidsrapport. Is de omvang van de gegevens te groot om als bijlage te verstrekken, dan dienen deze gegevens op een andere wijze (bijv. digitaal) beschikbaar te worden gesteld en dient in het akoestische rapport dat aan het betrokken besluit ten grondslag ligt, verwezen te worden naar de digitale beschikbaarstelling.

Overigens zou hieruit ook geconcludeerd kunnen worden dat het opnemen van de relevante invoergegevens  in de bijlagen van een rapport van een akoestisch onderzoek voldoende is. Als deze invoergegevens voldoende informatie bevatten lijkt het digitaal beschikbaar stellen van de gegevens niet nodig te zijn.

(onder andere ECLI:NL:RVS:2015:2511, ECLI:NL:RVS:2015:2938, ECLI:NL:RVS:2016:2415)