30 km-weg en goede ruimtelijke ordening

Bekijk het overzicht

In het bestemmingsplan “De Kleipetten Zuid” (gemeente Katwijk) worden ontwikkelingen voorzien waardoor het aantal verkeersbewegingen op de Christinalaan zal toenemen. Op de Christinalaan geldt een maximum snelheid van 30 km/u, zodat de weg niet gezoneerd is en de voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder niet van toepassing zijn. De geluidbelasting op de Christinalaan zal in de nieuwe situatie 59 dB bedragen. Dat is minder dan de maximale grenswaarde van 63 dB die geldt voor gezoneerde wegen.

Volgens het deskundigenbericht bedraagt de geluidbelasting in de bestaande situatie ter plaatse van de woningen aan de Christinalaan 54 dB. De geluidbelasting zal onder meer als gevolg van het plan toenemen tot 59 dB, hetgeen een verdrievoudiging van de geluidbelasting betekent. Volgens het deskundigenbericht betekent dit een aantasting van het woon- en leefklimaat. Er is niet onderzocht in hoeverre deze forse verhoging van de geluidbelasting kan worden gereduceerd door het treffen van (bron)maatregelen.

Hoewel de maximale grenswaarde van 63 dB niet wordt overschreden, bedraagt de geluidbelasting beduidend meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit betekent een aantasting van het woon- en leefklimaat. Aan dit gegeven had bij de belangenafweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet voorbij gegaan mogen worden, zo stelt de Raad van State.

(LJN: BV3210, Raad van State, 201003857/1/R4, 8 februari 2012)