Wanneer is akoestisch onderzoek bij milieuvergunning of -melding nodig?

Bekijk het overzicht

Op diverse plekken in wetten en besluiten wordt aangegeven dat akoestische gegevens moeten worden overlegd. Wij gaan hier in op de meest voorkomende situaties.

Activiteitenbesluit
Als een bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit, kan een akoestisch onderzoek gevraagd worden als er bij het bedrijf bepaalde specifieke activiteiten te verwachten zijn, zoals:

  • Transportbewegingen van zware voertuigen in de avond en/of nacht;
  • Het ten gehore brengen van muziek met een niveau dat hoger is dan 80 dB(A);
  • Het in werking hebben van een windturbine;
  • Overslag van metalen of mechanische bewerking van metalen in de buitenlucht;

Als het bedrijf op een gezoneerd industrieterrein ligt, kan het bevoegd besluiten dat een rapport van een akoestisch onderzoek opgesteld moet worden, omdat dit noodzakelijk is voor het zonebeheer. Tegen een dergelijk besluit is bezwaar en beroep mogelijk. Het is niet mogelijk om van “Type A bedrijven” (zoals kantoren) een akoestisch onderzoek te vragen.

Van alle andere bedrijven kan het bevoegd gezag een akoestisch onderzoek eisen, als er een reële kans is dat het bedrijf niet aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit kan voldoen. Het bevoegd gezag kan bij de afweging of een onderzoek nodig is gebruik maken van de gegevens bij de melding én eigen onderzoek. Tegen het besluit om een akoestisch onderzoek te vragen is bezwaar en beroep mogelijk.

Vergunningsplichtige inrichting
Als een bedrijf valt onder “artikel 4.5 Regeling Omgevingsrecht” of als het bedrijf behoort tot een categorie, waarvoor niet de gemeente het bevoegd gezag is, moet het bedrijf (gedetailleerde) gegevens ten aanzien van geluid aanleveren. De meest logische vorm om dit te doen is een akoestisch onderzoek. Het gaat hier om zeer diverse bedrijven zoals betonfabrieken en asfaltcentrales, maar bijvoorbeeld ook om sommige horeca- en recreatiebedrijven).

Als het bedrijf op een gezoneerd industrieterrein ligt, moet het ook gegevens aanleveren over de geluidsuitstraling. De zonebeheerder neemt de gegevens zelf over in een beheermodel en beoordeelt of het bedrijf aan de geldende grenswaarde kan voldoen. Er wordt gekeken naar de geluidsbelasting van het individuele bedrijf en naar de gezamenlijke geluidsbelasting van alle bedrijven op het industrieterrein.

Aan alle andere bedrijven kan het bevoegd gezag vragen om akoestische gegevens of een volledig onderzoek. Het bevoegd gezag moet motiveren waarom het onderzoek gewenst is, het mag niet onredelijk zijn. Het bevoegd gezag kan eventueel eerst zelf, op basis van een eenvoudige opgave van het bedrijf, een globale schatting maken van de geluidsuitstraling. Als hieruit blijkt dat het bedrijf in de buurt van of boven de te stellen grenswaarden uitkomt, kan een akoestisch onderzoek worden gevraagd.

Besluit Landbouw
Van bedrijven die vallen onder het Besluit Landbouw kan een akoestisch onderzoek worden gevraagd wanneer het aannemelijk is dat niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, of wanneer het geluid vanwege “werkzaamheden en activiteiten” een significante bijdrage levert aan de totale geluidsbelasting. Het bevoegd gezag kan bij de afweging gebruik maken van de gegevens die bij de melding zijn aangeleverd én eigen onderzoek.