Typering “rustige woonwijk” kan ook gelden voor “landelijke omgeving”

Bekijk het overzicht

De gemeente Purmerend heeft een milieuvergunning verleend aan een manege, voor het veranderen van de inrichting. In de vergunning is voor de avondperiode een grenswaarde van 40 dB(A) opgenomen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Deze waarde sluit aan bij de richtwaarde voor een “rustige woonwijk met weinig verkeer”, maar is 5 dB hoger dan de richtwaarde die geldt voor een “landelijke omgeving”. Enkele woningen van derden liggen in een landelijke omgeving, zo stelt het deskundigenbericht dat is opgesteld door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.

De gemeente onderbouwt dat de omgeving weliswaar landelijk is, maar dat de bedoelde woningen aan een gebiedsontsluitingsweg liggen, die onder meer als doorgaande weg wordt gebruikt door het verkeer van en naar de wijk Purmer-Zuid. De gemeente vindt daarom dat de omgeving van de woningen in akoestisch opzicht vergelijkbaar is met een ‘rustige woonwijk, weinig verkeer’. De Raad van State gaat hierin mee.

Nu de grenswaarde in de vergunning de voor deze omgevingscategorie aanbevolen richtwaarde van 40 dB(A) voor de avondperiode niet overschrijdt, wordt de vergunde geluidsbelasting niet onredelijk geacht. De beroepsgond faalt.

(LJN: BQ5923, Raad van State , 201006140/1/M2, 25 mei 2011)