Evenementen en horeca

Evenementen

Akoestisch onderzoek evenement: Kerstmarkt Leiden

Op verzoek van de overheid of de organisatie van een evenement voeren wij controlemetingen uit tijdens evenementen. Een geconstateerde overschrijding van de geluidsnormen wordt achteraf gerapporteerd of per direct, zodat hierop bijgestuurd kan worden. Bij de metingen wordt, afhankelijk van de geldende geluidsnormen, onderscheid gemaakt in het geluidsniveau in dB(A) en dB(C).

Ook voordat het evenement plaatsvindt kan het wenselijk zijn om inzicht te krijgen in de geluidsbelasting die het evenement gaat veroorzaken. Met behulp van rekenmodellen kunnen wij een prognose maken van de te verwachten geluidsbelasting op de gevels van woningen en eventuele referentiepunten en toetsen of deze geluidsbelasting voldoet aan de geluidsnormen uit (bijvoorbeeld) het gemeentelijke evenementenbeleid.

Voorbeelden van evenementen waarbij wij geluidsmetingen hebben uitgevoerd zijn Damovo in Dalfsen en de zondagmiddagconcerten in het Oranjepark van Apeldoorn. Een van de evenementen waarvoor wij vooraf akoestisch onderzoek hebben uitgevoerd is de kerstmarkt met ijsbaan in het centrum van Leiden.

Horeca

Horeca-inrichtingen moeten (over het algemeen) voldoen aan de algemene geluidsregels uit het Activiteitenbesluit. Veelal is er sprake van in- en aanpandige woningen en geldt de geluidsnorm in de geluidgevoelige ruimtes (woon- en slaapkamers) van die woningen. Bij de oprichting en verandering van de inrichting kan de gemeente aan de ondernemer vragen om aan te tonen dat er voldaan kan worden aan de geluidsregels. Dit kan aangetoond worden met een akoestisch onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit het uitvoeren van geluidsmetingen en berekeningen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt bij welk geluidsniveau in de inrichting nog juist voldaan kan worden aan de geluidsvoorschriften.

Meer weten?

Neem contact met ons op